Pedagogisch project

Pedagogisch project in Lucernacollege Houthalen

Inleiding

Dit pedagogische project werd ontworpen in overleg met de Inrichtende Macht en het directieteam van het Lucernacollege. Het is een verduidelijking van wat het Lucernacollege op vlak van onderwijs en opvoeding op school wenst te bereiken en hoe de school haar werking hierop wil afstemmen. Het is een algemeen kader waarin een visie wordt vastgelegd over de waarden, de normen en de doelen van het Lucernacollege. Dit houdt in dat de opvattingen inzake ontwikkeling en opvoeding en de visie op mens en maatschappij aan de basis liggen.

Door dit project zal de school zich kunnen profileren en zodoende aan de ouders klaar en duidelijk meedelen wat het Lucernacollege aan hun kinderen te bieden heeft. Het kan dus oriënterend werken voor de ouders bij de schoolkeuze in functie van de gewenste opvoeding en onderwijscriteria voor hun kinderen. Allen die betrokken zijn bij de begeleiding en de vorming van de kinderen van onze school aanvaarden onvoorwaardelijk dit pedagogisch project. Alle leerkrachten zullen het project niet alleen onderschrijven, maar ook uitdragen. Van hen wordt inzet en engagement verwacht tegenover de onderwijsinstelling.

Situering

 1. Profiel

  Het Lucernacollege is een vrije officiële school, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en heeft de opdracht de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, vastgesteld door hetzelfde Ministerie, te realiseren. De inrichtende macht is van de rechtsvorm vzw en draagt de naam Lucerna.Als pluralistische instelling staat onze school open voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of levensbeschouwing. Het onderwijs binnen de school past binnen de richtlijnen die vastgelegd zijn door het pedagogisch project, opgesteld door de inrichtende macht in samenspraak met het directieteam.Het karakter van het onderwijsaanbod binnen de school wordt bepaald door dit pedagogisch project. De leerkrachten verschaffen onderwijs volgens deze richtlijnen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven, die te respecteren of zich neutraal op te stellen.
 2. Opdracht

  De opdracht van de school is de ons toevertrouwde leerlingen te begeleiden op weg naar volwassenheid. Het is niet de bedoeling de weg voor hen uit te stippelen, maar wel hen te leren keuzes maken, hen te leren zelfstandig op zoek te gaan naar hun plaats in een globaliserende en multiculturele wereld, waar talen geen grenzen meer uitmaken en waar wetenschap en technologie zich dagelijks vernieuwen.

Doelstellingen

Om haar opdracht te vervullen heeft het Lucernacollege enkele concrete doelstellingen vooropgesteld. Deze doelstellingen zijn niet enkel gericht op het onderwijskundige gedeelte maar ook op het opvoedkundige gedeelte.

  1. Mentoring

   Onderwijs mag niet enkel gericht zijn op de leerling. Ook de leerkracht dient zich continu bij te scholen om nog beter les te geven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben ook ouders een dosis begeleiding nodig. Tegenwoordig werken beide ouders en daardoor is het voor hen niet evident om veel tijd met hun kinderen door te brengen. Daarom is het van belang dat ze de kostbare tijd die ze met hun kinderen delen, doorbrengen met het oog op hun gezonde emotionele en intellectuele ontwikkeling.De driehoek ouders – leerling – leerkracht is van fundamenteel belang voor het Lucernacollege. Een gestructureerde ouderbegeleiding biedt de nodige ondersteuning bij de opvoeding van de leerlingen. Een nauw contact – zowel formeel als informeel – tussen ouders, leerlingen en school resulteert in een wederzijds vertrouwen dat de basis vormt voor de optimale ontplooiing van de leerlingen. Tijdens ouderseminaries, waarin opvoedkundige items behandeld worden, scholen ook ouders zich bij.
  2. Burgerzin

   Opvoeden tot burgerzin heeft tot doel de jongeren te vormen tot kritische burgers, die bereid en bekwaam zijn tot constructief denken en handelen in de democratische rechtsstaat, zoals die vandaag functioneert binnen de internationale gemeenschap.
   Om de leerlingen de werking van de democratie, de kracht van vrije meningsuiting, participatie en de moeilijkheid van goed bestuur te doen ondervinden, wordt het belangrijk geacht dat de leerlingen te maken krijgen met deze principes. Gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht ras, cultuur, sekse of levensbeschouwing leert men al doende.Naast het projectmatig in de kijker zetten van deze waarden en normen, besteedt het Lucernacollege er extra aandacht aan tijdens de lessen burgerschap, waarin wekelijks belangrijke maatschappelijke thema’s worden behandeld.
   Het Lucernacollege hoopt zo leerlingen tot respectvolle burgers, die hun verantwoordelijkheid binnen de huidige maatschappij kunnen en willen opnemen, op te voeden.Dit impliceert dat de mens naast een verantwoordelijkheid tegenover zichzelf ook een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij heeft. Het Lucernacollege toont de leerlingen dat alle handelingen gevolgen hebben, zowel voor zichzelf als voor de anderen.
  3. Talent

   De taak van de leerkracht beperkt zich niet enkel tot kennisoverdracht maar bevat ook de zoektocht naar het geniale in de leerling. Het Lucernacollege biedt naast klassiek onderwijs een waaier aan activiteiten waarin de horizon verruimd wordt en nieuwe talenten kunnen ontdekt worden.Elk kind is immers talentvol, maar niet elk kind krijgt altijd de kans om zijn persoonlijke mogelijkheden te ontdekken. Daarom beschouwt de leerkracht het als zijn taak om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn genialiteit. De leerling krijgt door deze ontdekking de kans om zijn talenten te ontplooien en uit te blinken als persoon.
  4. Innovatie

   Het Lucernacollege wendt met expertise en efficiëntie moderne middelen aan ter ondersteuning van het aangeboden innovatief onderwijs en de omkadering ervan. Uiteraard uit zich dat in het integreren van ICT in de lessen en opdrachten die leerlingen krijgen. Daarnaast beschikt de school over meerdere smartboards waardoor digitalisering nog eenvoudiger gerealiseerd kan worden. Al deze toepassingen, waaronder ook de iPadklas, bereiden de leerlingen optimaal voor tot leren en werken in het digitale tijdperk.Bij het innovatief onderwijs zoals het Lucernacollege dat aanbiedt, is het van nabij opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van technologie en internet een vanzelfsprekendheid. Deze ontwikkelingen worden zo snel en efficiënt mogelijk geïntegreerd in onze lessen. We beperken ons niet tot klassieke middelen, maar wenden ook moderne, actuele middelen aan zoals o.a. de sociale media die haast niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse leven.